Ondernemingsgegevens

Stock Aerts

Bevrijdingslaan 257 2450 Meerhout

Telefoon:0478/552028
E-mail: timmy@isomooi.be Ondernemingsnummer: BTW BE 0864349380

RPR Meerhout

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Timmy Aerts, met maatschappelijke zetel te Meerhout, Bevrijdingslaan 257, BTW BE 0864349380, RPR Meerhout, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website www.isomooi.be . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Stock Aerts moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Isomooi aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen en productinformatie

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld in functie van de verzendwijze en het totaalgewicht van de bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Stock Aerts tracht de omschrijvingen van de producten zo duidelijk en correct mogelijk te maken doch deze informatie is indicatief en kleurschakeringen op een foto kunnen lichtjes afwijken van de reële kleuren.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stock Aerts niet. Isomooi is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Stock Aerts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@isomooi.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Isomooi. Isomooi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De online bestelling kan pas worden verwerkt als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. De bestellingen zijn bindend voor de klant.

Het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging dient door de klant -die opteert voor bankoverschrijving- binnen de tien werkdagen betaald te worden, met vermelding van de naam van de klant en het ordernummer zoals vermeld op de bestelbon.

De klant heeft ook de keuze om andere betalingsmodaliteiten te gebruiken (betalingssysteem mollie) waarbij deze betaaltermijn vervalt.
Alle producten en diensten aangeboden via de webshop worden pas verstuurd of ingevuld nadat de betaling is ontvangen.

Indien de betaling na deze tien werkdagen nog niet is aangekomen, wordt een herinneringsmail verstuurd. Indien op deze mail geen reactie komt binnen de drie werkdagen, wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd door middel van BPost in België en via TNT of DPD in Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.

De verzendkosten worden apart berekend in functie van de bestemmeling.

Na het ontvangen van de betaling worden de bestelde producten zo snel mogelijk verzonden. Stock Aerts richt zich op een maximale levertermijn van 10 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn is echter indicatief en niet bindend. Indien producten niet voorradig zijn en deze bij de leverancier moeten besteld worden, kan de leveringstijd oplopen.

page2image21112

 

Overeenkomstig de wet ‘kopen op afstand’ bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Stock Aerts de klant hiervan tijdig op de hoogte te brengen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig kalenderdagen terugbetaald.

Bij bestellingen ‘op maat’ gaat de leveringstermijn in nadat de betaling ontvangen werd én de proefdruk per mail door de klant werd goedgekeurd.

Stock Aerts kan bij de verzending niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, beschadigingen of verlies van artikelen die het resultaat zijn van verzending door Bpost. De klant is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de desbetreffende transportfirma’s.

Indien de klant een foutief adres opgeeft, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant. Kosten die verbonden zijn aan het opnieuw verzenden van een bestelling worden dan ook doorgerekend aan de klant.

Artikel 6: Herroepingsrecht en retourneren van aangekochte artikelen

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De consument dient dit schriftelijk mede te delen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen. De consument heeft evenwel geen recht op een retour bij op maat bestelde producten.

De verzendingskosten worden niet terugbetaald. De kosten voor het terugzenden zijn ten laste van de koper.

De teruggezonden goederen dienen onbeschadigd in de originele verpakking te worden terugbezorgd, samen met de factuur .Teruggezonden producten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden binnen een termijn van tien werkdagen terugbetaald..

Indien het een product betreft dat verkeerdelijk door ons geleverd werd, worden de verzendkosten uiteraard door Stock Aerts betaald.

Stock Aerts behoudt zich het recht om teruggezonden producten te weigeren indien er vermoeden is dat ze reeds gebruikt zijn of bij vermoeden van schade aangebracht door de schuld anders dan Stock Aerts of de leverancier van het product.

Isomooi bvba controleert de producten altijd voor verzending en zorgt voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer de zending onmiddellijk bij ontvangst.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan timmy@isomooi.be en dit met een duidelijke foto erbij.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Isomooi was geboden.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Stock Aerts.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Isomooi.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Stock Aerts te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de isomooi klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Stock Aerts.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Stock Aerts zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het

 

ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van stock aerts is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478/552028, via e- mail op timmy@isomooi.be of per post op het volgende adres Stock Aerts, Bevrijdingslaan 257, 2450 Meerhout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Ieder op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50 euro. Deze vergoeding geldt onverminderd het recht om een vergoeding te vorderen voor gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Onverminderd het voorgaande behoudt Stock Aerts zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Isomooi Bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Stock Aerts, Bevrijdingslaan 257, 2450 Meerhout , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Stock Aerts, Bevrijdingslaan 257, 2450 Meerhout , timmy@isomooi.be .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, stock aerts heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Isomooi houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@isomooi.be .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Copyright

Stock Aerts, Timmy Aerts,  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afbeeldingen die door de klant aangeleverd worden om te verwerken in bestellingen ‘op maat’. De klant zelf is verantwoordelijk voor het nagaan van copyright en toestemming van producten en personen afgebeeld in de toegezonden bestanden.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Isomooi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

page6image18720

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Isomooi. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.